اکتبر 3, 2022

رهام چت

چت آنلاین

فرمیک اسید یک جز طبیعی در جو است

در سال ۱۸۵۵، دانشمندی یک سنتز از مونوکسید کربن ساخت کرد که مشابه آنچه امروزه استعمال می شود می تلفظ فرمیک اسید باشد. آنچه که در این ضمینه اهمیت داراست همین هست که در خرید اسید فرمیک، می بایست دقت واجب را به خرج داده و از بهترین مدل آن خریداری نمود تا آسیبی به محصولات نرسد. به این منظور، تودهای از سیلاژها (1/0±3 کیلوگرم) از محل سیلو برداشته شده و در محیطی کلیدی دمای 24-22 سکو سانتیگراد قرار گرفتند و دماسنجی در مرکز هندسی توده سیلاژها قرار داده شد. تراز سوم. برای انتخاب تجزیهپذیری از دو رأس گوساله نر مجهز به کانولای شکمبهای استفاده شد. بدین منظور نمونههایی از سه سیلاژ تنظیم شده در مرحله اول به وزن 50 گرم تهیه و تنظیم شده و در کیسههای پلاستیکی به بعد ها 13 × 5/16 سانتیمتر ریخته شد. به جهت انتخاب نسبت ناپدید شدن در زمانه صفر کیسههای حاوی مثال در پایین شیر آب شسته شدند. و میزان ناپدید شدن ماده خشک و نیتروژن در آنها اندازهگیری شدند. پس از این مدت نمونهها از آنکوباسیون بیرون شدند و pH و نیتروژن آمونیاکی مورچه و اسید فرمیک اندازهگیری شد. همینطور pH و نیتروژن آمونیاکی در نمونههای جدید تنظیم شده از سیلاژ به تیتر دوران صفر (تیمار شاهد) در لحاظ گرفته شد. در روزگار مصریان باستان، این ترکیب شیمیایی منحصربه شخص به شیوه تقطیر تخریبی مورچه کشف شد. پس از برداشتن کیسهها از شکمبه کار شستشو بوسیله دست انجام شد. به تیتر یک مولفه فاز متحرک در جزء‌جزء‌کردن و بررسی کروماتوگرافی مایع کروماتوگرافی اساسی کارایی بالا (RP-HPLC) و تکنیک های جزء‌جزء‌کردن به جهت جزء‌جزء‌کردن ماکرومولکول های هیدروفوب نظیر پپتیدها، پروتئین ها و ساختارهای پیچیده تر از جمله ویروس های دست نخورده به فعالیت می رود. فرمول شیمیایی آن HCOOH بوده و در فضای سبز در نیش حشراتی نظیر مورچه و زنبور یافت میشود.اسید فرمیک (فرمیک اسید) به خوبی مهم آب و بخش اعظم حلالهای آلی قطبی ترکیب میشود. مدت زمانه قرار گرفتن نمونه در شکمبه میباشد. سپس کیسهها در دمای 30 رتبه سانتیگراد به مدت 2، 4 و 7 روز در انکوباتور قرار گرفتند. پژمردهسازی به مدت 12 ساعت تأثیری بر میزان ترکیبات نیتروژنی و الیاف نامحلول در شوینده خنثی علف یونجه نداشت. مرحله اول: اثرات پژمردهسازی (به مدت12 ساعت) بر مخلوط شیمیایی علف یونجه و سیلاژها در جدول 1 نشان دیتا شده است.