دسامبر 4, 2022

رهام چت

چت آنلاین

با هم نگاهی به این دورههای آموزش شبکه میاندازیم

البته به جهت مدیریت این نتورک در اولی گمانهزنیها اسم محمدمهدی رحمتی مدیر فعلی بسیج صداوسیما و سرپرست معاونت کارها استانهای رسانه ملّی، رسانهای شد. همچنین پیش از همین گمانهزنی شده بود که مهدی رحمتی مدیریت فعلی بسیج صداوسیما که اصلی محافظت سِمت سرپرستی معاونت امور استانهای رسانه ملّی را بهعهده دارد، جایگزین فروغی خواهد شد. کسی که مدت زمان موفقی را به عنوان برنامهساز در همین کانال داشته است. یکی از از مباحثی که در آموزش کانال یاد می گیرید، شناخت اهمیت اشکال شبکه و کاربرد های آن هست که شما را برای ورود به بازار فعالیت شبکه آماده می کند. کانال دیگر نتورک سناریو است؛ گفته می‌گردد محمدرضا رضاپور از روزنامهنگاران زمینه فرهنگ وتمدن که سابقه سردبیری مجلات و برنامههای تلویزیونی در سال های آخر را داشته، رئیس این نتورک تلویزیونی را برعهده بگیرد. یعنی به طور هم‌زمان صرفا یک سیستم می تواند به جهت سیستم دیگر دیتاها ارسال نماید. تنها حساس ثبتنام در یک دوره، فراهم ورود به بازار کار شبکه میشوید. درباره کانال پنج نیز گمانهزنیهایی مطرح میشود؛ نخست نامِ مسعود معینیپور مدیر کنونی نتورک چهار سیما و در جدّیترین گزینهها نامِ محمدحسن مرادی مدیرعامل انتشارات امیرکبیر به گوش می‌رسد که سکانِ جهت دهی این کانال را برعهده بگیرد. ولی تغییر و تحول مسعود معینیپور بهطور جدّی در محافل رسانهای عنوان میشود، حتی برخی تیتر کردهاند قرار می باشد معینیپور دارای سعید اشناب در نتورک پنج سیما جابهجا شود. رئیس فعلی شبکه پنج (سعید اشناب) مشخص نمیباشد تغییر و تحول خواهد کرد یا این که به شبکه یک و یا جایی دیگر در سیما کوچ میکند. شبکه دیگر کانال چهار سیما است که نامِ حسین شاهمرادی به عنوان مدیریت نو این نتورک تلویزیونی به گوش میرسد. عبدالکریم خیّامی مسئول قدیمی ارزیابی و ارزیابی سیما هم بهعنوان مورد دیگر عنوان شد. محمدحسین کشکولی که سابقه مدیر خانه آیین و رسانه، اداره تمام پژوهشهای اسلامی صداوسیما، مدیر مرکز پژوهشهای راهبردی بنیاد کرامت امام رضا(ع)، رئیس دفتر کار پژوهشهای کاربردی اداره تمام پژوهشهای اسلامی صداوسیما را در کارنامه خودش دارد به عنوان گزینه جدّی مدیر کانال قرآن آموزش نتورک صنعتی زیمنس مطرح شده است. همچنين با دقت به اين که شرکت در عصر هاي آموزشي مرحله Associate در هر گرايش پيش نياز شرکت در زمان هاي آموزشي تراز بالاتر يعني Professional می باشد کمپانی در عصر هاي آموزشي سيسکو در مرحله Associate | CCNA به عنوان مقدمه ورود به زمان هاي بالاتر از اهميت بسيار زيادي برخوردار میباشد ، به اين معنا که فراگيران اصلی شرکت در عصر هاي آموزشي مهندسي شبکه سيسکو در سطح Associate | عصر هاي آموزشي CCNA اهمیت گرايش هاي گوناگون علاوه بر به دست آوردن آموزش مفاهيم و مباحث اين زمان و به دست آوردن مدرک CCNA ، شرايط ورود خویش به زمان هاي آموزشي مهندسي کانال سيسکو در سطح Professional را نيز مهیا خواهند کرد .